Tevékenységünkről

A Nemzeti Örökség Intézetének feladatait a 144/2013 (V. 14.) kormányrendelet 4. §-a sorolja fel.

Hivatkozás

a) ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének operatív és adminisztratív feladatait, ennek keretében:

aa) előkészíti a Bizottság üléseit, végrehajtja határozatait,

ab) vezeti és folyamatosan közzéteszi a nemzet számára maradandót alkotó személyek nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét,

ac) a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában gyakorolja a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,

ad) a nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerinti illetékes jegyzőnél,

ae) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,

af) a nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a fenntartás keretében történő beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében a nemzeti sírkertbe tartozó temetők fenntartóival - az Intézet rendelkezési jogához kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért való felelősségét nem érintő - együttműködési megállapodásokat köt,

ag) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat,

ah) ellátja a Nemzeti Gyász kinyilvánítására vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat;

b) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;

c) ellátja a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott - használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos - feladatokat;

d) gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;

e) a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;

f) a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése, a felnövekvő nemzedék nevelése céljából:

fa) Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket szervez,

fb) konferenciákat szervez,

fc) kiállításokat rendez,

fd) pályázatokat hirdet,

fe) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja;

g) együttműködik a hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az örökségvédelmi és kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel;

h) a történelmi nemzet fennmaradása érdekében:

ha) regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit,

hb) együttműködik a határon túli emlékhelyek fenntartásában érintett helyi társadalmi szervezetekkel;

i) ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;

j) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb feladatot végez.

(2) Az Intézet tevékenységét országos illetékességgel látja el.

(3) Az Intézet főigazgatói feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet, azokról másolatot kérhet.